ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το ότι αγωνιζόμαστε από την πρώτη ημέρα εμφάνισης μας στα κοινά της ΑΕΚ με όλες μας τις δυνάμεις για το καλό της πρέπει να έχει γίνει κατανοητό απ’ όλους τους καλόπιστους παρατηρητές. Το ότι δεν μένουμε στα λόγια πρέπει επίσης να θεωρείτε δεδομένο πλέον.

Παρακάτω – και για την ενημέρωση του οπαδικού και φίλαθλου κόσμου της ΑΕΚ - ακολουθεί περιληπτικό κείμενο – παρουσίαση της τροπολογίας που καταθέσαμε στις αρχές Νοεμβρίου σ’ όλα τά Κοινοβουλευτικά κόμματα μαζί με την Έκθεση Επιβολής Προστίμου για τά εικονικά τιμολόγια του Μάκη Ψωμιάδη, ο οποίος είναι και πάλι στην επικαιρότητα μετά τήν σημερινή αποφυλάκιση του γιού του. Με τήν τροπολογία αυτή ζητούμε να θεωρούνται υπεύθυνα έναντι του Δημοσίου τά πρόσωπα που άσκησαν διοίκηση σε κάθε περίπτωση έκδοσης/λήψης πλαστών/εικονικών παραστατικών και όχι τά Σωματεία και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες γενικά.

Την τροπολογία υποδέχθηκαν ευνοϊκά όλα τά πολιτικά κόμματα και αναμένουμε να εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στα προσεχή νομοσχέδια είτε του Υπουργείου Οικονομικών είτε του Υπουργείου Πολιτισμού. Σημειώνουμε επίσης ότι αντίστοιχη ρύθμιση προωθείται για τα χρέη τών Αγροτικών Συνεταιρισμών που αφορούν πρόστιμα και προσαυξήσεις από την λήψη/έκδοση πλαστών/εικονικών παραστατικών.

Αθήνα 24/01/2013

Ανεξάρτητη Ένωση Φίλων ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μας ΕΝΩΝΕΙ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ μας ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΤΙΣ ΠΑΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΨΩΜΙΑΔΗ

Η Ανεξάρτητη Ένωση Φίλων της Α.Ε.Κ. και οι μικρομέτοχοι χαιρετίζουν, επικροτούν και συμπαρίστανται στην προσπάθεια όλων των ΑΕΚτζήδων, οργανωμένων και μη, ενωμένων σε μια κοινή προσπάθεια διάσωσης της ομάδας μας με συγκέντρωση υπογραφών για να οδηγηθεί η υπόθεση Ψωμιάδη στη Βουλή.
         

Μέσα στα πλαίσια της κοινής αυτής προσπάθειας η Ένωσή μας από τον Οκτώβριο του 2012, με υπόμνημα που υπογράφουν μικρομέτοχοί της, έχουν υποβάλει αίτημα, με συνημμένα σχετικά έγγραφα, στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Αθλητισμού και σε όλα τα εκπροσωπούμενα στη Βουλή κόμματα, με το οποίο ζητούν τροποποίηση του νόμου 2523/1997 ή του Αθλητικού Νόμου 2527/1999 και αποδοχή από το Δημόσιο της εκχώρησης προς αυτό των βεβαιωμένων με τελεσίδικη απόφαση απαιτήσεων της Π.Α.Ε. κατά της οικογενείας Ψωμιάδη, όπως, αναλυτικά εκθέτουμε πιο κάτω.   
        

Είναι γνωστή η κλασσική  μέθοδος ιδιοποιήσεως χρηματικών ποσών των Π.Α.Ε. από αυτούς που έχουν την εξουσία διοικήσεως δηλ. αυτή της υπεξαιρέσεως ποσών από το ταμείο τους με τη χρήση εικονικών ή πλαστών παραστατικών (τιμολογίων, αποδείξεων κ.λπ.), πληρωμών για ανύπαρκτες συναλλαγές και καταβολές, με την  έκδοση πλαστών εισιτηρίων κ.λπ.  
          

Και εδώ εμφανίζεται το τραγελαφικό της υπόθεσης. Η λήψη και η καταχώρηση των πλαστών ή εικονικών παραστατικών στα βιβλία μιάς Π.Α.Ε , από αυτούς που υπεξαίρεσαν τα αντίστοιχα ποσά, για να καλύψουν την παραβατική συμπεριφορά τους και έχουν τη διοίκηση της εταιρείας, δημιουργεί, κατά τον φορολογικό νόμο, γνησία αντικειμενική ευθύνη σε βάρος της εταιρείας και υποχρεώνεται αυτή να καταβάλει στο δημόσιο τεράστια πρόστιμα που ανέρχονται, συνήθως, στο διπλάσιο της αξίας των εικονικών ή πλαστών παραστατικών, παρά το γεγονός ότι όχι μόνο δεν έχει καμία ευθύνη αλλά είναι, ταυτόχρονα και θύμα.
         

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας  περιπτώσεως αποτελεί η σε βάρος της Α.Ε.Κ. μεθόδευση που αποδεικνύεται από τα  ενσωματωμένα στην παρούσα έγγραφα, την οποία αναφέρουμε γιατί είναι διαπιστωμένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση Δικαστηρίου και συγκεκριμένα:
            

1.-  Με την με αριθμό 590/2003 απόφαση επιβολής προστίμου του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε Αθηνών προκύπτει ότι: «Από έλεγχο που έγινε στην επιχείρηση (ΑΕ.Κ. Π.Α.Ε.) διαπιστώθηκε ότι ζήτησε, έλαβε και καταχώρησε στα τηρούμενα βιβλία της!!!! τα παρακάτω στοιχεία….( αναφέρονται τρία εικονικά τιμολόγια αξίας 352.164 + 6.732.650 +4.542.350 και συνολικά 11.627.164 ευρώ…». Με βάση τις πιο πάνω διαπιστώσεις η Δ.Ο.Υ  επέβαλλε, σύμφωνα με τον νόμο, με την πιο πάνω απόφαση της, πρόστιμο σε βάρος της Α.Ε.Κ. ίσο με το διπλάσιο της συνολικής αξίας των εικονικών τιμολογίων, ήτοι 23.254.328 ευρώ , μέρος του οποίου συμπεριλαμβάνεται στα τρέχοντα χρέη της προς το Δημόσιο.
              

Επισυνάπτουμε στην παρούσα την ως άνω απόφαση της Δ.Ο.Υ γιατί θεωρείται από ορισμένους ως απίστευτη περίπτωση.
            

2.- Με την με αριθμό 880/2008 , τελεσίδικη απόφαση του το Πολυμελές  Πρωτοδικείο. Αθηνών δέχθηκε ότι, με την πιο πάνω μεθόδευση, «…..οι εναγόμενοι διαχειριστές της εταιρείας, εκταμίευσαν παράνομα από το ταμείο της ενάγουσας (Α.Ε.Κ. Π.Α.Ε.), το ποσό των 11.627.164 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. το οποίο ενθυλάκωσαν στην περιουσία τους προκαλώντας ισόποση ζημία στην εταιρεία. «Συνεπεία δε της αποδοχής και καταχώρησης στα βιβλία της ενάγουσας (Α.Ε.Κ.) των προαναφερομένων εικονικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών εκ μέρους των εναγομένων …..επιβλήθηκαν στην ενάγουσα πρόστιμα συνολικού ύψους 23.254.328 ευρώ, δυνάμει της υπ’ αρίθμ. 590/2003 απόφασης του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών , ποσό που υποχρεώθηκε τελικά να καταβάλει η ενάγουσα….».
         

Με βάση τα ανωτέρω το Δικαστήριο επιδίκασε στην Π.Α.Ε. α) το ποσό των υπεξαιρεμένων 11.627.164 ευρώ , β) το ποσό του σε βάρος της προστίμου της Δ.Ο.Υ.  23.254.328 ευρώ και  διάφορα άλλα ποσά που ανεβάζουν το συνολικά επιδικασθέν ποσό στα 44.311.139 ευρώ πλέον τόκων από το 2003.       
      

Δηλαδή, όπως διαπιστώθηκε τελεσίδικα με την πιο πάνω απόφαση, έκλεψαν από την Α.Ε.Κ. 11.627.164 ευρώ, πλήρωσε δε για τα κλεμμένα και πρόστιμο 23.254.328 ευρώ, επαληθευομένης, έτσι, της λαϊκής ρήσεως «και κερατάς και δαρμένος». Και όχι μόνο αυτό, αλλά διαπομπεύεται και ως κακοπληρώτρια του δημοσίου, της στερήθηκε η άδεια συμμετοχής στις διεθνείς διοργανώσεις, δεν της θεωρήθηκαν εισιτήρια κ.λπ.       
            

Γιατί, όμως, να επιβάλλονται ιδιαιτέρως επαχθή διοικητικά μέτρα, όπως αυτό του προστίμου, σε βάρος των νομικών προσώπων των Α.Α.Ε. και των Σωματείων και όχι , ατομικά, σε βάρος των φυσικών προσώπων που καρπώθηκαν το όφελος από την παραβατική συμπεριφορά τους;    
              

Γιατί να διασύρεται μια αθλητική ομάδα και κατ΄ επέκταση οι φίλαθλοί της και να υφίσταται τις παράπλευρες κυρώσεις όπως αυτή  της μη αδειοδοτήσεως για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αλλά και τα εγχώρια πρωταθλήματα.
              

Γιατί θα πρέπει ορισμένοι «επιχειρηματίες του αθλητισμού» να πλουτίζουν παράνομα εκμεταλλευόμενοι την αθλητική μας ιδέα, με ζημία  των αθλητικών εταιρειών και σωματείων αλλά και της Πολιτείας, από την μη καταβολή φόρων;
             

Μπορεί, με αυτές τις συνθήκες, σοβαρός επιχειρηματίας να εισέρθει σε Α.Α.Ε. ή να αναλάβει Αθλητικό Σωματείο και να καταγγείλει παρανομίες των προηγουμένων διοικήσεων που περιέχουν και παραβάσεις φορολογικών διατάξεων αφού θα  υποστεί προσωπικές και περιουσιακές κυρώσεις από παραβάσεις άλλων;
             

Τι θα γίνει με την Έκθεση Ελέγχου της BDO, που, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, έχει παραπεμφθεί από την Εισαγγελία Αθηνών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για έλεγχο; Τι θα γίνει με την μηνυτήρια αναφορά του Κιντή στον Εισαγγελέα; Θα επιβληθούν στην Α.Ε.Κ,. και άλλα πρόστιμα;
             

Τους ανωτέρω προβληματισμούς μας θέσαμε, με το από 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Υπόμνημά μας, υπόψη του Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Αθλητισμού και όλων των εκπροσωπουμένων στη Βουλή  κομμάτων, (το πλήρες κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.filoiaek.gr) ως ενεργοί φίλαθλοι της Α.Ε.Κ. αλλά και γενικά ως θιασώτες του υγιούς αθλητισμού και ελπίζουμε ότι, η Πολιτεία θα  λάβει τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα για την εξάλειψη της πιο πάνω καταστάσεως - η οποία πρέπει να ενδιαφέρει και άλλες Α.Α.Ε. - και προτείναμε, συγκεκριμένα:
            

1.- Στον νέο φορολογικό νόμο περί «Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων στη Φορολογική Νομοθεσία (Τροποποίηση Ν. 2523/1997» ή στην αναγγελθείσα τροποποίηση του Αθλητικού Νόμου  να τεθεί διάταξη (τροπολογία) σύμφωνα με την οποία:

«Σε περίπτωση εκδόσεως ή λήψεως πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων τα οποία φέρονται ότι εκδόθηκαν ή ελήφθησαν από Α.Α.Ε. ή Αθλητικό Σωματείο, αλλά εκδόθηκαν για την κάλυψη παραβατικής συμπεριφοράς φυσικών προσώπων που έχουν αρμοδιότητα και εξουσία διοικήσεως και διαχειρίσεως των εν λόγω νομικών προσώπων, οι αναλογούντες φόροι , εισφορές, πρόστιμα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις να επιβάλλονται και η ποινική δίωξη να ασκείται , αποκλειστικά κατά των πραγματικών υπόχρεων που υποκρύπτονται και όχι κατά των φερομένων ως εκδοτών ή ληπτών νομικών προσώπων Α.Ε.Ε. και Α.Σ.».
         

2.-  Έχουμε προτείνει, γραπτά και προφορικά στη Διοίκηση της Π.Α.Ε., την εκχώρηση ισόποσου με την οφειλή της  μέρους της με τελεσίδικη δικαστική απόφαση επιδικασθείσας στην Α.Ε.Κ. Π.Α.Ε. απαιτήσεως κατά της οικογένειας Ψωμιάδη, προς το Δημόσιο για την πλήρη απόσβεσή της. Είναι αδιανόητο να μη δεχθεί το δημόσιο την εκχώρηση της βεβαιωμένης με τελεσίδικη απόφαση απαιτήσεως , που εισπράττεται, μάλιστα, με τον Νόμο περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων  (ΚΕΔΕ), με τις γνωστές κυρώσεις σε βάρος των οφειλετών.  Εκτός του ΚΕΔΕ, το δημόσιο έχει πλέον και το όπλο της φυλάκισης για χρέη στο δημόσιο καθώς επίσης και τους μηχανισμούς να εντοπίσει και να ανοίξει λογαριασμούς της οικογένειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δυνατότητα που δεν έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (να μην λησμονηθεί ότι, όπως γράφηκε στον τύπο και φημολογείται,  η οικογένεια έχει καταθέσεις άνω των 500 εκ ευρώ) που το δημόσιο μπορεί πιο εύκολα από μια  εταιρεία να τις εντοπίσει και  να ικανοποιηθεί από αυτές..
           

Είναι ατελέσφορος ο προβαλλόμενος, από ορισμένους, ισχυρισμός ότι δήθεν με την ποινική δίωξη των παραπεφθέντων μελών της οικογένειας Ψωμιάδη, θα ικανοποιηθεί και η Π.Α.Ε. και μας είναι εντελώς αδιάφορη η σημερινή αποφυλάκιση μέλους της . Είναι σε όλους γνωστό ότι τα χρηματικά ποσά από ποινική καταδίκη περιέρχονται στο Δημόσιο και όχι στους πιστωτές των καταδικασθέντων. Ο μόνος τρόπος αποσβέσεως των χρεών της Π.Α.Ε. προς το Δημόσιο είναι αυτός της εκχωρήσεως μέρους της τελεσίδικα επιδικασθείσας απαιτήσεως της κατά Ψωμιάδη
          

Την πρόταση αυτή την κάναμε, κατ’ επανάληψη, προς τη διοίκηση της Π.Α.Ε. σε προηγούμενες  Γ.Σ., αλλά μόνο στην τελευταία και υπό την πίεση της Ερασιτεχνικής και των φιλάθλων της κατάληψης έγινε δεκτή και προωθείται για υλοποίηση, όπως ανακοινώθηκε στον τύπο.            
           

Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας αυτή θα γίνει δεκτή από τους αρμοδίους παράγοντες της Πολιτείας, γιατί είναι δίκαιη, εύλογη και αφορά άμεσα το δημόσιο συμφέρον για δημοσιονομικούς αλλά και για κοινωνικούς σκοπούς, με την είσπραξη χρημάτων αλλά και την απομάκρυνση των διαφόρων «επιτηδείων» από τον αθλητισμό.
            

Καλούμε τους βουλευτές όλων των κομμάτων να στηρίξουν την πιο πάνω πρόταση γιατί πιστεύουμε ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και άλλες ομάδες.
            

Καλούμε τους φιλάθλους μας αλλά και φίλους της Α.Ε.Κ. να συνυπογράψουν στην κινητοποίηση για το δίκαιο αίτημα της ομάδας μας.  
                                        

 

Αθήνα 24 Ιανουαρίου 2013
     

 

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (Αρχείο .pdf)

Αναζήτηση

Επισκεψιμότητα

782190
ΣήμεραΣήμερα14
ΧθεςΧθες185
ΕβδομάδαΕβδομάδα1355
ΜήναςΜήνας3580
ΣυνολικάΣυνολικά782190
Επισκέπτες Online 4

Συλλογή Απόψεων

Σας αρέσει η νέα μας ιστοσελίδα ;

Πολύ - 55.6%
Αρκετά - 22.2%
Λίγο - 11.1%
Καθόλου - 11.1%

Συνολικές ψήφοι: 9
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: 04 Ιαν 2013 - 11:00
Facebook