ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.Κ.

              Ως ενεργοί φίλαθλοι της Α.Ε.Κ. και μικρομέτοχοι της Π.Α.Ε. έχουμε διατυπώσει, κατ’ επανάληψη, σαφείς προτάσεις, για την εξυγίανση της εταιρείας και την έξοδό της, από τη δυσμενή κατάσταση που έχει περιέλθει, την οποία είχαμε προβλέψει, στηριζόμενοι στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Προσάρτημα) των τελευταίων χρήσεων και τις Εκθέσεις Ελεγκτικών Εταιρειών. Οι προτάσεις μας έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά των Γ.Σ., αλλά έχουν, επιμελώς, αποσιωπηθεί για ευνόητους λόγους, από αυτούς που διοίκησαν την Α.Ε.Κ., γι’ αυτό προβαίνουμε στην παρούσα ανακοίνωση, για την ενημέρωση των φιλάθλων  και εφιστούμε την προσοχή ευθύνης κάθε εμπλεκομένου, στην τραγική κατάσταση που βρίσκεται η Π.Α.Ε.

              Ι.-    Ποια είναι η οικονομική κατάσταση της Π.Α.Ε.

                 Επειδή προβάλλονται διάφορες απόψεις, κάθε τόσο, για την οικονομική κατάσταση της Π.Α.Ε., εμείς ανατρέχουμε στον τελευταίο ισολογισμό της 30ης/6/2011 (για το μετέπειτα χρονικό διάστημα έχουμε ζητήσει να μας επιδειχθεί το τελευταίο Ισοζύγιο, στην προσεχή Γ.Σ.) .Ο Ισολογισμός, ως γνωστό, αποτελεί τη φωτογραφία της εταιρείας, από τον οποίο προκύπτουν, κατά τρόπο αναμφισβήτητο, τα εξής: 

            α) Οι ζημίες της χρήσης 1/7/2010 -30/6/2011, ανήλθαν σε 17.228.114 ευρώ και οι σωρευμένες ζημίες, με αυτές των προηγουμένων χρήσεων, ανέρχονται σε 59.527.711 ευρώ. Για τον προσδιορισμό του ποσού αυτού, συνυπολογίζονται, στον Ισολογισμό, ως εισπράξιμες και απαιτήσεις κατά Ψωμιάδη ποσού 14.528.569. ( Στην έκθεση του Τακτικού Ελεγκτή της χρήσης, αναφέρονται, ως, «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ»), οι οποίες, αν δεν εισπραχθούν, προστιθέμενες στο ποσό των εμφανιζόμενων στον Ισολογισμό σωρευμένων ζημιών, αναβιβάζουν το συνολικό ποσό αυτών, σε 74.056.280 ευρώ.

β) Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (καθαρή θέση), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ποσό ύψους 980.320 ευρώ, προσωρινών καταθέσεων μετόχων, είναι αρνητικό (-) κατά -18.479.801 ευρώ και, όπως αναφέρει και ο Ελεγκτής, στην Έκθεσή του, συντρέχει κίνδυνος ανάκλησης της άδειας σύστασης και λύσης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.2190/20, αλλά και με το άρθρο 73 παρ. 3 του Ν.2725/1999 (Αθλητικού Νόμου), αν δεν ληφθούν μέτρα.

γ) Το σύνολο των υποχρεώσεών της ΑΕΚ - ΠΑΕ (βραχυπροθέσμων και μακροπροθέσμων)  ανέρχεται σε 45.959.126 ευρώ, εκ των οποίων τα 26.664.290 ευρώ είναι οι βραχυπρόθεσμες οφειλές (πληρωτέες εντός εξαμήνου) και τα υπόλοιπα μακροπρόθεσμες.

         Με αυτά τα στοιχεία,  του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού και την ανυπαρξία παγίων (παικτών αξίας, ακινήτων κ.λ.π.) προς ρευστοποίηση, κινδυνεύει η ΑΕΚ - Π.Α.Ε., όχι μόνο να αποκλεισθεί από τις διεθνείς διοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ, αλλά και να μη λάβει άδεια συμμετοχής στο Ελληνικό πρωτάθλημα, με συνέπεια τον υποβιβασμό της, στη Δ΄ Ερασιτεχνική κατηγορία.

            ΙΙ.- Τρόπος άρσεως της καταστάσεως αυτής.

           Για να αρθεί η δυσμενής αυτή κατάσταση θα πρέπει :

α) Να βρεθούν μετρητά, για οφειλές της προς τους παίκτες και το λοιπό προσωπικό και το Δημόσιο, ύψους, 2,5 εκ ευρώ, περίπου, κατά τη διοίκηση και

β) Επειδή το σύνολο των ιδίων της κεφαλαίων (καθαρή θέση), στον ισολογισμό της 30/6/2011, είναι αρνητικό (-) κατά -18.479.801 ευρώ, πρέπει να αυξηθεί το κεφάλαιο της, τουλάχιστον, ισόποσα.

             Συγκεκριμένα η Α.Ε.Κ. χρειάζεται στο ταμείο της μετρητά, άμεσα, ο μόνος δε τρόπος, για να βρεθούν  χρήματα, με δεδομένο, ότι, δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία προς εκποίηση,  είναι η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών. Ο δανεισμός, μπορεί να αποτελέσει τρόπο εξασφάλισης  προσωρινής ρευστότητας, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα.

             Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να καλυφθεί από τους τωρινούς μετόχους. Αν αυτοί, όμως, δεν συμμετάσχουν στην αύξηση του κεφαλαίου, όπως δηλώνουν,  ας ανοίξουν τις πόρτες, με απόφασή τους, στη Γ.Σ., για να μπουν νέοι μέτοχοι να καλύψουν την αύξηση, η οποία πρέπει να είναι 20 εκ. ευρώ, τουλάχιστον.

             Εκείνο, όμως, που δεν μπορούν να κάνουν οι μέτοχοι, είναι να συνεχίζουν να κρατούν τη ΑΕΚ - Π.Α.Ε. δέσμια αυτών και των ανθρώπων τους, για να έχουν την εξουσία και να την διαφεντεύουν, παρά  το γεγονός, ότι την οδηγούν στην καταστροφή. Γνωρίζουν, ότι η είσοδος  νέων μετόχων, θα συρρικνώσει τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο και στις  ψήφους και θα περιορίσει την εξουσιαστική δυνατότητά τους, στη λήψη αποφάσεων, όπως η εκλογή Δ.Σ. κ.λ.π.

           Γιατί κρατούν την ΑΕΚ - Π.Α.Ε. δέσμια της εξουσίας τους:

        Όπως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις, οι πιθανότεροι λόγοι που κρατούν την ΑΕΚ - Π.Α.Ε., δέσμια, είναι οι εξής:

        α) Ο εγωισμός των αποτυχημένων. Πιστεύουν, ότι, θα διορθώσουν οι ίδιοι τις αποτυχίες τους, στο μέλλον και θα δικαιωθούν.

        β) Ο φόβος ελέγχου της διαχείρισής τους και οι τυχόν συνέπειες

        γ) Η προσδοκία πώλησης των μετοχών τους

        δ) Οφέλη που προσδοκούν, από τη διαχείριση της εταιρείας.

             ΙΙΙ..-    Ποια είναι, συνοπτικά, η πρότασή μας.

            Η φιλοσοφία της πρότασής μας στηρίζεται στην ιδιαίτερη ευαισθησία μας, ως φιλάθλων, για την ιδέα  «Α.Ε.Κ.», η αδυναμία μας, για την αγαπημένη μας ομάδα, ο ρομαντισμός, για την ιστορία, τους αγώνες  και το έμβλημά της και οι ξεχωριστοί δεσμοί με αυτή και η κοινή προσπάθεια  ΟΛΩΝ ΜΑΖΙ να την ξανακάνουμε μεγάλη, όπως της αξίζει.

                 Με βάση την πιο πάνω φιλοσοφία μας,  αναπτύξαμε, προφορικά, στη Γ.Σ. της 2ας/12/2011 και έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά, συγκεκριμένη πρόταση διάσωσης και εξυγίανσης της ΑΕΚ - Π.Α.Ε., με βάση την άμεση αύξηση του μετοχικού  της κεφαλαίου,  με δημόσια προσφορά ή εγγραφή μετοχών, όπως ακριβώς γίνεται σε όλο τον κόσμο, από τις εταιρείες, για την συγκέντρωση κεφαλαίων, προς επίτευξη των στόχων τους και άμεση συμμετοχή, κάθε μετόχου, έστω και με μια μετοχή, στη διοίκηση, τον έλεγχο και τη λήψη αποφάσεων, που αφορούν την Π.Α.Ε. Η πρότασή μας είναι  επίκαιρη, εναρμονισμένη με την παγκόσμια τάση, λόγω της οικονομικής κατάστασης, δημιουργίας κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων,  που αποτελούν μορφή επιχειρήσεων λαϊκής βάσης, με τη μορφή Α.Ε., πλήρως εναρμονισμένη με το εσωτερικό δίκαιο της χώρας μας, για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

           Η πρότασή μας, στην πράξη, στηρίζεται στην εμπειρία των ομάδων της Ιβηρικής χερσονήσου, (Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Πόρτο, Μπενφίκα, κ.λ.π.) που κυριαρχούν στο Ευρωπαϊκό, αλλά και στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα,  οι οποίες εμφανίζονται με τη μορφή αθλητικών σωματείων, γιατί το επιτρέπει η νομοθεσία των χωρών τους, με χιλιάδες μέλη, που ΆΜΕΣΑ εκλέγουν τα όργανα διοίκησης και ελέγχου, δηλαδή, αποτελούν οργανισμούς λαϊκής βάσης.

            Στη χώρα μας, επειδή  από το 1979 είναι υποχρεωτική η μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας (Π.Α.Ε.), για τις επαγγελματικές ομάδες , διερευνήσαμε την δυνατότητα εφαρμογής ενός συστήματος λαϊκής βάσης. Έτσι, μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2190/1920 περί Α.Ε., από το 2007, διαπιστώσαμε  την δυνατότητα υλοποίησης της ιδέας ευρείας συμμετοχής στην ΑΕΚ - Π.Α.Ε. των φίλων της Α.Ε.Κ.,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τη δυνατότατα κάθε μετόχου, με μια μετοχή, να ζητάει πληροφορίες από το Δ.Σ., στη Γ.Σ., για θέματα της εταιρείας, επιτρέπεται η απλή αναλογική, η εξ αποστάσεως ψηφοφορία κ.λ.π.

           ΙV.-Συγκεκριμένα  προτείνουμε:

          1.-  Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, στο ελάχιστο επιτρεπόμενο από το νόμο ποσό των 0,30 λεπτών πλέον 10% ποσοστού της Ερασιτεχνικής, για τους εξής λόγους:

           α) Γιατί η τιμή αυτή είναι εύλογη και δίκαιη, για τη σημερινή κατάσταση της ΑΕΚ - Π.Α.Ε. και κατά πολύ μεγαλύτερης των 0,08 λεπτών του ευρώ, που έχει εκτιμηθεί από την εταιρεία «FRS GLOBAL AUDITORS A.E.» και, μάλιστα, με βάση τον Ισολογισμό της 30ης /6/2010, κατά τον οποίο, η ΑΕΚ - Π.Α.Ε είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια (-11.852.885) ευρώ, σύνολο ζημιών – 42.299.597 ευρώ. Στο φετινό ισολογισμό της 30ης /6/2011 τα αρνητικά ίδια κεφάλαια έγιναν (-18.479.801) ευρώ και το σύνολο των  ζημιών (-59.527.711) ευρώ, δηλαδή, η σημερινή αξία της μετοχής είναι μικρότερη των 8 λεπτών του ευρώ (0,08 ευρώ).

           β) Για την κάλυψη, με το συνολικό ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, μέρους των ζημιών, που εμφανίζονται στον ισολογισμό. και

            γ) Γιατί, το ίδιο έγινε τον Μάιο του 2004, όταν, με απόφαση της Γ.Σ., μειώθηκε η τότε ονομαστική αξία της μετοχής της ΑΕΚ - Π.Α.Ε. κατά 11,44 ευρώ και από 11,74 ευρώ ορίστηκε  σε 0,30 ευρώ, όπως και εμείς προτείνουμε και στη συνέχεια έγινε αύξηση, χωρίς δημοσία προσφορά, κατά 1.066.666,8 ευρώ, με τιμή μετοχής 0,30 ευρώ και έτσι 13 άτομα, μεταξύ των οποίων και νυν μέτοχοι, απέκτησαν το 68 % των μετοχών και την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επισείουν δήθεν κίνδυνο, ότι κάποιος μπορεί να καταθέσει 2,5 - 3,0 εκ. ευρώ και να πάρει την πλειοψηφία της εταιρείας. Με την προτεινόμενη, όμως, από εμάς, μεθόδευση της δημόσιας εγγραφής, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, γιατί:

α) Στην απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να τεθεί περιορισμός του αριθμού των μετοχών (πλαφόν), που θα αναλάβει κάθε ενδιαφερόμενος π.χ. μέχρι 1.000 μετοχές και

β) γιατί μπορεί να τεθεί όρος, αν δεν καλυφθεί το κεφάλαιο της αύξησης, δηλ και τα 20 εκ. ευρώ, δεν θα ολοκληρωθεί η αύξηση και τα χρήματα θα επιστραφούν, από την ανάδοχο της  αύξησης Τράπεζα, στους καταθέτες – φιλάθλους.

                2.- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 20 εκ ευρώ.

               Η αύξηση κατά 20.000.000 ευρώ είναι αναγκαία, για να καλύψει την αρνητική καθαρή θέση (αρνητικά ίδια κεφάλαια) της ΑΕΚ - Π.Α.Ε., που ανέρχονται σε (-18.479.801) ευρώ, γιατί, αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος ανάκλησης της αδείας σύστασής της, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και από την UEFA. Η αύξηση αυτή: 

              α) Να γίνει με την έκδοση νέων μετοχών,  με τιμή έκδοσης (διάθεσης στο κοινό) 0,33 ευρώ η κάθε μία (ονομαστική αξία 0,30 + 10%, για τις δωρεάν μετοχές στην Ερασιτεχνική).

               β) Η αύξηση να γίνει με μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή, να καταβληθεί ΑΜΕΣΑ, από κάθε μέτοχο, το 50% της αξίας των μετοχών, για τις οποίες θα εγγραφεί  ( τα 10 εκ. Ευρώ)  και τα υπόλοιπα εντός έτους (άρθρο 12 Ν.2190/20). Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πάρει μετοχές, π.χ., 1.000 ευρώ και να καταβάλει ΑΜΕΣΑ τα 500 ευρώ και τα υπόλοιπα μετά από ένα έτος.

              γ) Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν στο ευρύ κοινό  φιλάθλων και φίλων της Α.Ε.Κ., με δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με τον Ν. 3401/2005. Προτείνουμε ελάχιστο ποσό συμμετοχής τα 30 ευρώ, καταβλητέα σε δύο δόσεις , στα οποία αντιστοιχούν 99 μετοχές. Δηλαδή, κάποιος θα καταβάλει 15 ευρώ, θα πάρει 99 μετοχές, σήμερα και τα υπόλοιπα 15 ευρώ θα τα καταβάλει μετά ένα χρόνο. 

                     3.- Την εφαρμογή της απλής αναλογικής και της Εταιρικής Διακυβέρνησης,  με τροποποίηση του καταστατικού, για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Ο κόσμος βαρέθηκε να ρίχνει χρήματα, σε βαρέλι χωρίς πάτο. Θέλει να γνωρίζει που πάνε τα λεπτά του και να ελέγχει το αποτέλεσμα.  

                    4.-  Την Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan).

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτελεί μακροχρόνιο σχεδιασμό, τουλάχιστον, τριετίας,  με το οποίο θα σχεδιασθεί, βήμα προς βήμα, ο τρόπος διάσωσης και εξυγίανσης, αλλά και ανάπτυξης της ΑΕΚ - Π.Α.Ε.,  για να υποβληθεί στις ποδοσφαιρικές αρχές του εξωτερικού και του εσωτερικού.          

              Γιατί, λοιπόν, ο λαός της Α.Ε.Κ. να μην είναι κύριος της ΑΕΚ - Π.Α.Ε. και η ομάδα μας, να μην οργανωθεί,  με διαφάνεια διαχείρισης και με διοίκηση που θα εκλέγεται απευθείας από τους ΑΕΚτζήδες όλης της υφηλίου, με την εξ αποστάσεως ψήφο τους, για να επανακτήσει την παλιά της αίγλη και να αφεθεί σε «σωτήρες», με διοίκηση υπαλλήλων διορισμένων από «επενδυτές» αγνώστου εθνικότητας και αμφιβόλου αθλητικού φρονήματος, όπως γράφεται στον Τύπο;

             5.-  Τι έγινε στη Γ.Σ. της 14ης Μαρτίου 2012

            Το Δ.Σ. και οι παριστάμενοι στη Γ.Σ. εκπρόσωποι των μετόχων, δέχθηκαν την προσθήκη στην ημερησία διάταξη της εξ αναβολής Γ.Σ. της 28ης Μαρτίου 2012, μόνο το θέμα – πρόταση, δική μας και της Ερασιτεχνικής, μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, από  1,20 ευρώ, στο ποσό των 0,30 ευρώ, για τη συγκέντρωση ποσού 2,5 ευρώ, για το οποίο επιτρέπεται, από το νόμο, η δημόσια εγγραφή, χωρίς προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. (Ν.3401/2005). Αυτό αποφασίσθηκε, λόγω του κατεπείγοντος, ώστε να συγκεντρωθεί το ποσό αυτό, λόγω ΟΥΕΦΑ, στη συνέχεια, δε, με νέα Γ.Σ., που θα γίνει τον Απρίλιο, θα τεθούν και τα λοιπά θέματα της πρότασής μας, προς συζήτηση.

            Αν καλυφθεί η αύξηση αυτή, μετά την προηγούμενη μείωση, στο 0,30 ευρώ ανά μετοχή και με την προϋπόθεση, ότι οι παλαιοί μέτοχοι δεν θα λάβουν μέρος σε αυτή, θα μπουν στην ΑΕΚ - Π.Α.Ε. νέοι μέτοχοι, που θα αντιπροσωπεύουν το 41% , περίπου, του μετοχικού κεφαλαίου.

            VI.- Ποιες είναι οι θέσεις μας στην πρόταση αυτή

             Στην πρόταση αυτής της ανάγκης είμαστε θετικοί και προτρέπουμε τους φίλους της Α.Ε.Κ. να λάβουν μέρος, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Είναι προτιμότερη η ενίσχυση, με συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για την οποία, η ΑΕΚ - Π.Α.Ε θα επιβαρυνθεί με φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 1%, παρά η αγορά εισιτηρίων, για τα οποία επιβαρύνεται , με φόρους, κρατήσεις κ.λ.π., συνολικά, με 45%, περίπου. Εμείς θα προτείνουμε, στη Γ.Σ., μειωμένες τιμές εισιτηρίων, απλών ή διαρκείας, για τους μετόχους, ώστε να εισπράττει το μεγαλύτερο δυνατό ποσό η ΑΕΚ - Π.Α.Ε.     

             Επειδή, όμως, γράφονται διάφορα, στα Μ.Μ.Ε., όσον αφορά τη μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής, προτείνουμε τα εξής, για την προστασία των φιλάθλων μας :

             1.- Να ληφθεί, άμεσα, απόφαση του Δ.Σ. της Π.Α.Ε. με την οποία θα  προτείνει, στη Γ.Σ. της 28ης/3/2012, την αποδοχή των μετόχων μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, στα 0,30 ευρώ. και

             2.- Όποιος καταθέτει χρήματα στην Τράπεζα να αναγράφει, στο έντυπο κατάθεσης,  συγκεκριμένο ποσό, για συγκεκριμένο  αριθμό μετοχών, προς 0,33 ευρώ εκάστη μετοχή, π.χ. 100 μετοχές, προς 0,33 =  33 ευρώ και, ως αιτιολογία, «Προεγγραφή, για μετοχές αύξησης του κεφαλαίου της Α.Ε.Κ. - Π.Α.Ε.».

 

                                               Αθήνα 19 Μάρτη 2012

 

                                                 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΙ   

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης

ΜΑΡΚΟΥ Κώστας

ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Παύλος

ΧΗΝΑΣ Κυριάκος

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ Ιούλιος

ΚΑΝΔΥΛΗΣ Γιώργος

ΠΑΡΙΣΗΣ Νίκος

ΧΑΜΠΑΚΗΣ Κώστας

ΧΗΝΑΣ Γιώργος

ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ Ανδρέας

ΠΙΛΑΛΗΣ Χρήστος

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Εμμανουήλ

ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Σταμάτης

ΣΤΑΘΑΚΟΣ Νίκος

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Χαράλαμπος

========= 

      ( - Για να μας αφήσετε το σχόλιό σας πατήστε εδώ )

Αναζήτηση

Επισκεψιμότητα

765627
ΣήμεραΣήμερα63
ΧθεςΧθες169
ΕβδομάδαΕβδομάδα218
ΜήναςΜήνας5155
ΣυνολικάΣυνολικά765627
Επισκέπτες Online 5

Συλλογή Απόψεων

Σας αρέσει η νέα μας ιστοσελίδα ;

Πολύ - 55.6%
Αρκετά - 22.2%
Λίγο - 11.1%
Καθόλου - 11.1%

Συνολικές ψήφοι: 9
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: 04 Ιαν 2013 - 11:00
Facebook