Από την προηγούμενη Πέμπτη 20 Οκτώβρη -και εν αναμονή της απόφασης της Ε.Ε.Α. για τον Αλεξίου- γίναμε αποδέκτες πλήθους ερωτημάτων σχετικά με την καταγγελία ενεργού και ταμειακά ενήμερου μέλους της Ερασιτεχνικής στην Ε.Ε.Α. με την οποία ζητούνταν να κηρυχτεί έκπτωτος ο Αλεξίου από τα Δ.Σ. των Π.Α.Ε. & Κ.Α.Ε. στα οποία συμμετέχει. Αν και έχουμε ασχοληθεί και άλλες φορές με το ζήτημα αυτό (βλέπε εδώεδώεδώ & εδώ), κρίναμε ωστόσο ότι θα ήταν χρήσιμη η περιληπτική αναφορά που ακολουθεί και η οποία έχει την μορφή απαντήσεων σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Έχουν σκόπιμα παραλειφθεί οποιεσδήποτε λεπτομέρειες δεν χρειάζονται για την κατανόηση της υπόθεσης.  

Γιατί είναι έκπτωτος ο Αλεξίου;

Ο Αλεξίου είναι, ταυτόχρονα, Πρόεδρος της Ερασιτεχνικής, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Κ.Α.Ε. και μέλος του Δ.Σ της Π.Α.Ε. κάτι που απαγορεύεται από την νομοθεσία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν.2725/1999:

«έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του, σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες

Σύμφωνα με την παρ. 7α του αυτού ως άνω άρθρου, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 28 του Ν.3479/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄152/2006):

«πρόσωπα, στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε, από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου, χάνουν, αυτοδικαίως, την ιδιότητα τους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών,

αφότου αυτό έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα, από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»

Εξαιτίας της συμμετοχής του ειδικά στο Δ.Σ. της Κ.Α.Ε. (στην οποία έχει και εκτελεστικό πόστο) ο Αλεξίου καθίσταται αυτοδικαίως έκπτωτος από το Δ.Σ τη Ερασιτεχνικής, αφού σύμφωνα με την βούληση του νομοθέτη όπως εκφράζεται στο άρθρο 3 του Ν. 2725/1999 που αναφέραμε παραπάνω υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Επιπρόσθετα είναι ανυπόστατο το Δ.Σ. που εκλέχθηκε από τη Εκλογική Γ.Σ. της 23ης Απρίλη 2016 εξαιτίας της αίτησης διορισμού προσωρινής διοίκησης (που κατέθεσε και υποστήριξε ο ίδιος) και η οποία δεν συζητήθηκε ποτέ. Υπενθυμίζουμε ότι εν αναμονή της συζήτησης της είχε εκδοθεί προσωρινή απόφαση με την οποία διοριζόταν προσωρινή διοίκηση μέχρι την συζήτηση και την λήψη οριστικής απόφασης. Η προσωρινή εκείνη διοίκηση είχε δικαίωμα ν’ ασχολείται μόνο με τα τρέχοντα ζητήματα του Σωματείου.

Αντιθέτως ο Αλεξίου χρησιμοποίησε την προσωρινή αυτή απόφαση για να συγκαλέσει παρανόμως μια Απολογιστική (σε 30 λεπτά πέρασε Απολογσμούς 3 χρόνων) και μια Εκλογική Γ.Σ. από την οποία και προήλθε η παράνομη σημερινή Διοίκηση της Ερασιτεχνικής Α.Ε.Κ.  

 

Έχουν βάση όσα υποστηρίζει στο υπόμνημα του στην Ε.Ε.Α. ο Αλεξίου για να αντικρούσει την κατηγορία σε βάρος του στην Ε.Ε.Α. για παράβαση του άρθρου 110 του Ν. 2725/1999 (παρ.1 περ. β) σύμφωνα με την οποία δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε Π.Α.Ε ή Κ.Α.Ε. ή αθλητικά σωματεία για μια δεκαετία, όσοι ήταν μέλη Δ.Σ. Α.Α.Ε. που αποφάσισε τη λύση και εκκαθάριση της;

  • Στο υπόμνημα του (το οποίο δημοσιεύει το ανεπίσημο γραφείο τύπου του το ΑΕΚ365) ο Αλεξίου υποστηρίζει ότι η διάταξη της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 110 έχει καταργηθεί με το άρθρο 14 του Ν. 3479/2006. Δυστυχώς γι’ αυτόν το επιχείρημα του αυτό αποδεικνύει την ασχετοσύνη του ως νομικού. Φαίνεται ότι μπερδεύει τις έννοιες «εδάφιο» (πρόταση) και «περίπτωση». Η αντικατάσταση αφορά μόνο την περίπτωση α του άρθρου 110 όπως ισχύει σήμερα. Αν δεν μας πιστεύει τον παραπέμπουμε στο βιβλίο «Η Αθλητική Νομοθεσία με βάση τον Ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα» του καλύτερου γνώστη της Ανδρέα Μαλάτου. 
  • Επιπρόσθετα στο υπόμνημα του ο Αλεξίου ψεύδεται συνειδητά προκειμένου ν’ αποφύγει να μπεί στην ουσία του ζητήματος. Υποστηρίζει ότι ο καταγγέλλων Αργυρόπουλος δεν έχει έννομο συμφέρον γιατί από το 2010 δεν είναι «ενεργό μέλος» της Ερασιτεχνικής επειδή δεν έχει πληρώσει τις συνδρομές του. Ο Αλεξίου ψεύδεται χωρίς ντροπή είτε επειδή δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, είτε επειδή δεν έχει διαβάσει τα Πρακτικά των Γ.Σ. που ο ίδιος συντάσσει και υπογράφει. Συγκεκριμένα ο κύριος Αργυρόπουλος μετείχε τόσο στην Γ.Σ. του Ιούνη στην οποία αποφασίστηκε η ίδρυση της Π.Α.Ε. & της Κ.Α.Ε. (για πρώτη φορά), όσο και στην Γ.Σ. του Ιούλη του 2014 στην οποία αποφασίστηκε (για δεύτερη φορά) η ίδρυση της Κ.Α.Ε. Επιπρόσθετα μετείχε στην Γ.Σ. της 3ης Φλεβάρη 2015, η οποία ενέκρινε (όπως ενέκρινε) το παραχωρητήριο στην «Δικέφαλος». Μάλιστα στην συνέλευση έλαβε και τον λόγο. Αν λοιπόν δεν είχε πληρώσει κανονικά (έστω και ετεροχρονισμένα) τις συνδρομές του πως του επετράπη να συμμετάσχει; Γιατί αν πιστέψουμε όσα αναφέρει στο υπόμνημα του ο Αλεξίου, τότε αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στο ποιοι μετέχουν στις Γ.Σ.
  • Ωστόσο πρέπει να σταθούμε και σ’ ένα σημείο με το οποίο αποδεικνύεται η «με το έτσι θέλω» άσκηση διοίκησης από τον Αλεξίου & Σία αλλά και η ανηθικότητα του. Υποστηρίζει ότι υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. για την διαγραφή από μέλους του Σωματείου του κυρίου Αργυρόπουλου. Κάτι τέτοιο (ακόμα και αν υπάρχει κανονικό και όχι «κατασκευασμένο» για την περίσταση Πρακτικό του Δ.Σ.) είναι αντικαταστατικό και συνεπώς παράνομο, αφού δεν κοινοποιήθηκε στον Αργυρόπουλο κλήση για ν’ απολογηθεί πριν την λήψη της απόφασης. 
  • Τολμά να βαυκαλίζεται σχετικά με το ποσοστό «νίκης» στις τελευταίες εκλογές. Δυστυχώς για εκείνον τα πήγε λίγο χειρότερα από τον συνονόματο του Τσίπρα στο συνέδριο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ας είναι. Ο καθένας κρίνεται και από τα λόγια του.
  • Εκτός του να επαίρεται για το ποσοστό νίκης του στις τελευταίες εκλογές της Ερασιτεχνικής, ο Αλεξίου υπεραμύνεται του δικαιώματος του να κατέχει όλες τις θέσεις που σήμερα έχει (Ερασιτεχνική, Π.Α.Ε. & Κ.Α.Ε.) δικαιώνοντας έτσι τον καταγγέλοντα (και όσους υποστηρίζει ότι βρίσκονται πίσω του). Έτσι το μόνο που απομένει είναι η Ε.Ε.Α. να προωθήσει το υπόμνημα του στον Κοντονή προκειμένου αυτός να εκδώσει την διαπιστωτική πράξη για την καθαίρεση του από το Δ.Σ. της Ερασιτεχνικής. Όχι τίποτα άλλο αλλά θα πάνε χαμένα και τα πανηγύρια των υποστηρικτών του (βασικά του Κετσετζόγλου) οι οποίοι κομπορυμονούσαν ότι με την εμφάνιση του στην Ε.Ε.Α. κατατρόπωσε τους «εσωτερικούς εχθρούς της Α.Ε.Κ.».
  • Αναφέραμε παραπάνω πως ο Αλεξίου μπερδεύει το «εδάφιο» με την «περίπτωση». Το σημείο αυτό όμως δεν είναι το μόνο στο οποίο βρίσκεται σε σύγχυση. Για να ενισχύσει τα επιχειρήματα του υποστηρίζει επίσης πως ο Κοντονής δεν έχει επιληφθεί του θέματος και δεν έχει εκδώσει διαπιστωτική πράξη. Πράγματι αυτό είναι αληθές. Ωστόσο οι καταγγελίες που έχουν γίνει στον Κοντονή ΔΕΝ έχουν σχέση με την καταγγελία του Αργυρόπουλου, ο οποίος κατήγγειλε στην Ε.Ε.Α. τη συμμετοχή Αλεξίου στην Κ.Α.Ε. και ΠΑΕ, γιατί μόνο για το θέμα αυτό είναι αρμόδια να επιληφθεί η Επιτροπή. Ο Κοντονής είναι αρμόδιος να εκδώσει διαπιστωτική πράξη μόνο για την συμμετοχή του Αλεξίου στο Δ.Σ. της ΕρασιτεχνικήςΓια την συμμετοχή του στα Δ.Σ. των Π.Α.Ε. & Κ.Α.Ε. υπεύθυνη είναι η Ε.Ε.Α. Θεωρούμε ότι αποκλείεται ο Αλεξίου να είναι τόσο άσχετος (αν και ποτέ δεν πρέπει να είναι κανείς απόλυτος). Θεωρούμε ότι σκόπιμα μπερδεύει τις διαφορετικές μεταξύ τους καταγγελίες γιατί όπως και κάποιοι επαγγελματίες ψευδολόγοι και λασπολόγοι που καλύπτονται πίσω από την ιδιότητα του «ρεπόρτερ», προσπαθεί μ’ ένα σμπάρο να πετύχει δύο τρυγόνια.
  • Πληροφορούμε όμως τον Αλέξη, ότι όπως έχει κρίνει και ο Άρειος Πάγοςστην περίπτωση του είναι αυτοδικαίως έκπτωτος και για τον λόγο αυτόν ΔΕΝ χρειάζεται διαπιστωτική πράξηαλλά τα δικαστήρια (και όσα εξομοιώνονται μ' αυτά) ερευνούν αυτοδικαίως κάθε τέτοια ένσταση/αιτίαση.
  • Το καλύτερο όμως ο Αλεξίου το κρατά για το τέλος. Μιλά για «τον αήθη και παράνομο σκοπό τους». Εδώ είναι που ισχύει το «κοίτα ποιος μιλάει» για «αήθη και παράνομο σκοπό». Αυτός που ισχυρίσθηκε κατ' επανάληψη, μαζί με τον Κατσαδήμα, ότι έχει καταγράψει (παρανόμως βέβαια) τη συζήτηση κατά την συνάντηση του (στην οποία παρίσταντο οι Κατσαδήμας και Ασλανίδης) με κάποιους από τους «εσωτερικούς εχθρούς της Α.Ε.Κ.» (που γράφει και ο Μάο-μάο της γνωστής φυλής). Το ισχυρίστηκε μπροστά σε κοινό που δεν θα τον παρεξηγούσε, αλλά δεν τολμά να το παραδεχτεί ανοιχτά.  Γιατί αν το παραδεχτεί τότε τον περιμένουν μπλεξίματα τόσο με τον Νόμο (του οποίου υποτίθεται ότι είναι γνώστης και τον υπηρετεί) όσο και με το Πειθαρχικού τους Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

Από πότε είναι έκπτωτος ο Αλεξίου;

  • Με βάση το άρθρο 3 του Ν. 2725/1999 από τότε που εκλέχτηκε μέλος των Π.Α.Ε. & Κ.Α.Ε.
  • Με βάση την συμμετοχή του στο Δ.Σ. που εκκαθάρισε την πρώην Π.Α.Ε. από τον Ιούνη του 2013.

 

Τι σημαίνει πρακτικά η έκπτωση του Αλεξίου;

Σημαίνει ότι όλες οι αποφάσεις που έχει λάβει το Δ.Σ. της Ερασιτεχνικής είναι ανίσχυρες (σαν να μην ελήφθησαν ποτέ).

 

Υ.Γ.1. Άμοιρη Α.Ε.Κ. των Σπανούδη και Μπάρλου, πως κατάντησες να έχεις για Πρόεδρο έναν πρόθυμο εκτελεστή διαταγών («Όσο μου κάνει τη δουλειά μου δεν τον αλλάζω»), που όχι μόνο τολμά να ψευδολογεί, αλλά και, παρά την κάλυψη, που (μέχρι στιγμής) του παρέχεται, να μη βρίσκει το θάρρος να παραδεχτεί όσα έχει κάνει.

Υ.Γ.2. Δυστυχώς δεν ήμασταν μέσα στην αίθουσα της Ε.Ε.Α. όταν ο Αλεξίου ισχυριζόταν ότι έβαλε στην Ερασιτεχνική (και καταστράφηκε για τον λόγο αυτόν) 1 εκ. από την τσέπη του που κέρδισε από την δικηγορία. Αν ισχύει αυτό τότε ο Αλέξης είναι καλύτερος δικηγόρος από τον Κούγια για να είχε βγάει πάνω από 1,5 εκ (μαζί με όσα πλήρωσε στην Εφορία) και να βάλει και στην Ερασιτεχνική. Προφανώς και μπορεί να το αποδείξει δημοσιεύοντας τις φορολογικές του δηλώσεις της τελευταίας 10ετίας (φτάνουν Αλέξη;). Στηξν περίπτωση που τα πράγματα έχουν έτσι καλά θα κάνουμε να του στήσουμε αδριάντα. Από την άλλη, αν έβαλε τόσα λεφτά και καταστράφηκε οικονομικά (έτσι δήλωσε) αυτό δείχνει έλλειψη ορθής κρίσης που είναι πολύ επικίνδυνη για όποιον ασκεί διοίκηση.  

Υ.Γ.3. Μπορεί να μην τολμά να εμφανίσει τα όσα καταγράφει από όσους συναντούνται μαζί τους (και μάλιστα χωρίς την άδεια τους) γιατί αυτό είναι ποινικό αδίκημα, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα ν' απειλήσει ότι θα στείλει κάποια γεροδεμένα παιδιά να κάνουν ντα όσους έχει άχτι. Το θέμα είναι υπάρχουν τέτοιοι γεροδεμένοι ΑΕΚτζήδες που να παίρνουν εντολές από τον Αλεξίου; Επιπρόσθετα πόσο απελπισμένος πρέπει να νοιώθει για να καταφεύγει σε τέτοια μέσα; Γιατί να μην γνωρίζει ότι και η απειλές είναι ποινικό αδίκημα δεν το θεωρούμε (ακόμα και γι' αυτόν) πιθανό.

Υ.Γ.4. Όταν ο κατευθυνόμενος από τ' αφεντικά οπαδικός τύπος εκτελεί ενορχηστρωμένα συμβόλαια δυσφήμισης τότε γράφει τις χαζομάρες που διαβάζεις, αδερφέ ΑΕΚτζή, σχετικά με την δήθεν υποστήριξη του Γαύρου στον καταγγέλοντα επειδή έγραψε για το θέμα. Προφανώς όταν γράφουν αυτοί για τους άλλους υποστηρίζοντας για παράδειγμα τον Κοντονή, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Φαίνεται πως -εκατέρωθεν- συνεχίζουν να σε θεωρούν χάπατο. Το ζήτημα είναι πόσο μέσα πέφτουν, κάτι που θα φανεί σε λίγο καιρό.

Υ.Γ.5. Για να μην μπουν σε κανέναν τίποτα ιδέες τους γνωρίζουμε ότι δεν πάμε σαν πρόβατα στην σφαγή και γι' αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας.

 

27 Οκτώβρη 2016
παρατηρητήριο

πηγή: http://www.aek-watch.gr/

      ( - Για να μας αφήσετε το σχόλιό σας πατήστε εδώ )

Αναζήτηση

Επισκεψιμότητα

576632
ΣήμεραΣήμερα42
ΧθεςΧθες210
ΕβδομάδαΕβδομάδα960
ΜήναςΜήνας5107
ΣυνολικάΣυνολικά576632
Επισκέπτες Online 5

Συλλογή Απόψεων

Σας αρέσει η νέα μας ιστοσελίδα ;

Πολύ - 55.6%
Αρκετά - 22.2%
Λίγο - 11.1%
Καθόλου - 11.1%

Συνολικές ψήφοι: 9
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: 04 Ιαν 2013 - 11:00
Facebook