ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 5/10/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.Κ. Π.Α.Ε.

 

          Στη Γ.Σ. της 5ης/10/2012, η ελέγχουσα την Π.Α.Ε. πλειοψηφία, για να βοηθήσει την είσοδο του κ. Βυντιάδη στην εταιρεία με ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου, πρότεινε και ψήφισε: α) αύξηση του  Μ.Κ. κατά 23.500.000 ευρώ, β) ελάχιστο ποσό συμμετοχής 50.000 ευρώ, γ) καταβολή ολόκληρης της αυξήσεως μέχρι τις        15/11/2012, και δ) τιμή εκδόσεως των μετοχών 1,00 ευρώ πλέον του 10% της Ερασιτεχνικής.

           Με τον τρόπο αυτό αυξήσεως του Μ.Κ. αποκλείονται οι μικρομέτοχοι – φίλαθλοι της Α.Ε.Κ. να πάρουν μετοχές, αλλά και το σπουδαιότερο, είναι ανέφικτη η συμμετοχή του κ. Βυντιάδη και των περί αυτών με ποσοστό 51%, σύμφωνα με αυτά που ο ίδιος έχει δηλώσει, δηλ. ότι διαθέτει άμεσα 2,5, - 3 εκ ευρώ.

          Γιαυτό εμείς, όπως πράξαμε  από τη Γ.Σ. της 2ας/12/2011, προτείνουμε:

          1.-  Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο ελάχιστο επιτρεπόμενο από το νόμο ποσό των 0,30 λεπτών + το 10% της Ερασιτεχνικής. Η μείωση αυτή είναι αναγκαία  για τους εξής λόγους:

          α) για την απόσβεση, με το συνολικό ποσό της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, μέρους των ζημιών που εμφανίζονται στον ισολογισμό.

           β) γιατί με την μείωση του Μ.Κ. και την προτεινόμενη αύξηση κατά 20 εκ ευρώ , καλύπτεται η απαίτηση του νόμου να έχει η Π.Α.Ε. ίδια κεφάλαια ανερχόμενα στο 50% του μετοχικού της  κεφαλαίου (άρθρ. 73 παρ. 3 Ν.2725/1999). Σήμερα το ΜΚ της εταιρείας ανέρχεται σε 10 εκ ευρώ περίπου και τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια της θα έπρεπε να ήταν, τουλάχιστον, 5 εκ ευρώ. Από τον τελευταίο ισολογισμό προκύπτει ότι τα ίδια της κεφάλαια είναι αρνητικά , κατά  (-18,5) εκ ευρώ περίπου και συνεπώς, η αύξηση κατά 20 εκ ευρώ δεν καλύπτει το ελάχιστο όριο ιδίων κεφαλαίων που απαιτεί ο νόμος. Με την πρότασή μας όμως, το Μ.Κ. θα μειωθεί από 10 εκ στα 2,5 και έτσι το 50% αυτού θα είναι 1,25, οπότε τα 20 εκ αυξήσεως του Μ.Κ. καλύπτουν την επιταγή του νόμου.

            γ) γιατί το ίδιο έγινε τον Μάϊο του 2004 όταν, με απόφαση της Γ.Σ. μειώθηκε η τότε ονομαστική αξία της μετοχής της Π.Α.Ε. κατά 11,44 ευρώ και από 11,74 ευρώ ορίστηκε   σε 0,30 ευρώ, όπως και εμείς προτείνουμε και στη συνέχεια έγινε αύξηση, χωρίς δημοσία προσφορά, κατά 1.066.666,8 ευρώ με τιμή μετοχής 0,30 ευρώ και έτσι 13 άτομα, μεταξύ των οποίων και νυν μέτοχοι, απέκτησαν το 68 % των μετοχών και την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

         2.- Την, ταυτόχρονη αύξηση  του μετοχικού κεφαλαίου κατά 20 εκ ευρώ.

              α) Η αύξηση του Μ.Κ. κατά 20 εκ ευρώ είναι αναγκαία για να καλύψει την αρνητική καθαρή θέση (αρνητικά ίδια κεφάλαια) της Π.Α.Ε. που ανέρχονται σε (-18.479.801) ευρώ γιατί αλλιώς υπάρχει κίνδυνος ανάκλησης της αδείας συστάσεώς της από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και η απαγόρευση συμμετοχής στο εσωτερικό πρωτάθλημα  και τις; Διοργανώσεις της UEFA. Ως γνωστό, η αρνητική καθαρή θέση ήταν εκ των βασικών λόγων μη χορήγησης αδειοδότησης για τη συμμετοχή στα πρωταθλήματα  της UEFA., από το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης, γιαυτό αποφασίσθηκε στη Γ.Σ. της 23ης/5/2012 αύξηση του Μ.Κ. κατά 23 εκ ευρώ και προβλήθηκε στην έφεση κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης, αλλά δεν έγινε δεκτό γιατί έπρεπε να είχε λάβει χώρα πρίν από τη συζήτηση στο  πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης, όπως δέχθηκε η δευτεροβάθμια επιτροπή.   

              β) να γίνει με την έκδοση νέων μετοχών  με τιμή εκδόσεως (διαθέσεως στο κοινό) 0,33 ευρώ η κάθε μία (ονομαστική αξία 0,30 + 10% για τις δωρεάν μετοχές

στην Ερασιτεχνική).

               γ) η αύξηση να γίνει με μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. να καταβληθεί άμεσα απο κάθε μέτοχο το 50% της αξίας των μετοχών για τις οποίες θα εγγραφεί  ( τα 10 εκ. Ευρώ)  και τα υπόλοιπα εντός έτους (άρθρο 12 Ν.2190/20). Δηλ. κάποιος μπορεί να πάρει μετοχές π.χ 1.000 ευρώ και να καταβάλει άμεσα τα 500 ευρώ και τα υπόλοιπα μετά  έτος.

              δ) οι μετοχές αυτές να διατεθούν στο ευρύ κοινό  φιλάθλων και φίλων της Α.Ε.Κ. με δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με τον Ν. 3401/2005.. Προτείνουμε ελάχιστο ποσό συμμετοχής τα 30 ευρώ, καταβλητέα σε δύο δόσεις , στα οποία αντιστοιχούν 99 μετοχές. Δηλ. κάποιος θα καταβάλει 15 ευρώ, θα πάρει 99 μετοχές σήμερα και τα υπόλοιπα 15 ευρώ θα τα καταβάλει μετά ένα χρόνο.  

               ε) να τεθεί όρος ότι, αν δεν καλυφθεί το κεφάλαιο της αυξήσεως, δηλ και τα 20 εκ. ευρώ δεν θα ολοκληρωθεί η αύξηση και τα χρήματα θα επιστραφούν από την ανάδοχο της  αυξήσεως Τράπεζα στους καταθέτες – φιλάθλους.

              3.- Την παράλληλη εφαρμογή της απλής αναλογικής και της Εταιρικής Διακυβέρνησης,  με τροποποίηση του καταστατικού, για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Ο κόσμος βαρέθηκε να ρίχνει χρήματα σε βαρέλι χωρίς πάτο. Θέλει να γνωρίζει που πάνε τα λεπτά του και να ελέγχει το αποτέλεσμα.  

               4.-  Την Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (BusinessPlan) διάσωσης και εξυγίανσης.

                   Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτελεί μακροχρόνιο σχεδιασμό, τουλάχιστον τριετίας,  με το οποίο θα σχεδιασθεί, βήμα προς βήμα, ο τρόπος διάσωσης και εξυγίανσης αλλά και ανάπτυξης της Π.Α.Ε.. Είναι απαραίτητο  για να υποβληθεί στις ποδοσφαιρικές αρχές του εξωτερικού και του εσωτερικού.

              5.- Την υπαγωγή της Π.Α.Ε. στις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, για την οριστική εξυγίανσή της με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο διάσωσης και

              6.-  Την εκχώρηση στο Δημόσιο, μέρους της τελεσίδικα επιδικασθείσας απαιτήσεως κατά της οικογένειας Ψωμιάδη, προς απόσβεση της οφειλής. Είναι γνωστό ότι με την υπ’ αρίθμ.880/2008, τελεσίδικη πλέον, απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, έχει επιδικασθεί στην Π.Α.Ε  το ποσό των 44.361.139 ευρώ, το οποίο με τους έπιδικασθέντες τόκους ανέρχεται στα 80 εκ ευρώ περίπου. Αν εκχωρηθεί μέρος, μόνο, του ποσού αυτού στο Δημόσιο θα αποσβεσθεί κάθε υποχρέωση της Π.Α.Ε. προς αυτό και δεν θα επαναληφθεί ο πρόσφατος διασυρμός της στερήσεως αδειοδοτήσεως και θεωρήσεως εισιτηρίων               

              Με την πρότασή μας αυτή, ανεξάρτητα της εμφανίσεως ή μη επενδυτή που θα πάρει το 51% των μετοχών της, ο λαός της Α.Ε.Κ. θα συμμετέχει στην Π.Α.Ε. και η όμάδα μας, θα οργανωθεί  με διαφάνεια στη διαχείρισή της και με διοίκηση που θα εκλέγεται με τη συμμετοχή Αεκτζήδων όλης της υφηλίου, με την εξ αποστάσεως ψήφο τους, για να επανακτήσει την παλιά της αίγλη και να αφεθεί σε «σωτήρες», με διοίκηση υπαλλήλων διορισμένων από «επενδυτές»;

 

               Σε ποιους απευθύνεται η πρόσκληση για η σωτηρία της Α.Ε.Κ.

               1.- στους φιλάθλους, φίλους και οπαδούς της Α.Ε.Κ. που κατοικούν στην Ελλάδα αλλά  και στο εξωτερικό που αγαπούν την ομάδα μας και θλίβονται για την κατάντια της

               2.- σε αυτούς που από το υστέρημά τους μπορούν να διαθέσουν 15 ευρώ φέτος και άλλα τόσα μετά από ένα χρόνο για να αποκτήσουν 100 μετοχές της αγαπημένης τους ομάδας. Τις μετοχές αυτές θα τις έχουν για πάντα, θα μπορούν να τις μεταβιβάσουν στα παιδιά τους και δεν θα πληρώσουν καμία άλλη συνδρομή

              3.- στους φιλάθλους μας «του καναπέ» που αηδιασμένοι από τους Α-φιλάθλους, δεν προσέρχονται στο γήπεδο, που, κατά τεκμήριο, μπορούν να διαθέσουν μεγαλύτερα ποσά για μετοχές.

             4.- στους επιχειρηματίες φιλάθλους μας που με σημαντική συμμετοχή τους στο Μ.Κ. θα προβληθούν , ατομικά ή επιχειρηματικά , θα αποκτήσουν αναγνωρισιμότητα και θα αποκομίσουν μεγάλα οικονομικά οφέλη από την δημόσια προβολή τους              

             5.- Σε επενδυτή ή επενδυτές που θα αναλάβουν το 51% των μετοχών της Π.Α.Ε. π.χ. Βυντιάδης κ.λ. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στο να αποκτήσει την πλειοψηφία συγκεκριμένος επενδυτής, τουλάχιστον στη σημερινή κατάσταση που έχει περιέλθει η Π.Α.Ε.. Επιμένουμε όμως στην διαφάνεια και τον συνεχή έλεγχο της διαχειρίσεως για να μην επαναληφθεί, για τρίτη φορά, αυτό που έγινε στο πρόσφατο παρελθόν  και γιαυτό θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι προτάσεις μας περί νόμιμης διασποράς των μετοχών με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ψήφου εξ αποστάσεως, απλής αναλογικής και  εταιρικής διακυβέρνησης.

                                                               Αθήνα 5 Οκτωβρίου 2012

                                                                  ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΙ

      ( - Για να μας αφήσετε το σχόλιό σας πατήστε εδώ )

Αναζήτηση

Επισκεψιμότητα

750062
ΣήμεραΣήμερα34
ΧθεςΧθες409
ΕβδομάδαΕβδομάδα1296
ΜήναςΜήνας2343
ΣυνολικάΣυνολικά750062
Επισκέπτες Online 4

Συλλογή Απόψεων

Σας αρέσει η νέα μας ιστοσελίδα ;

Πολύ - 55.6%
Αρκετά - 22.2%
Λίγο - 11.1%
Καθόλου - 11.1%

Συνολικές ψήφοι: 9
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: 04 Ιαν 2013 - 11:00
Facebook